Cách dùng        |        Chất liệu bìa sổ        |       Kiểu giấy        |        Loại gáy        |        Quà tặng        |        Phụ kiện sổ

Bạn đang tìm một cuốn sổ để


 

Bạn thích bìa sổ như thế nào?


 

Bạn quen viết kiểu GIẤY nào nè?


 

Chọn sổ theo cách đóng gáy


 

all notebooks

260,000
380,000
260,000
380,000

Notebook / Sổ tay

Unite – Beetle Small Notebook

180,000
180,000
220,000
325,000
99,000
800,000

Notebook / Sổ tay

Furiin – Paper Pad 149

95,000
95,000
330,000

Notebook / Sổ tay

Midori – Notebook A6 Gridded

270,000

Notebook / Sổ tay

Midori – Notebook A6 Blank

270,000

Notebook / Sổ tay

Midori – Notebook A5 Blank

370,000

Notebook / Sổ tay

Midori – Memo Patto White

130,000

Notebook / Sổ tay

Midori – Memo Patto Black

130,000

Notebook / Sổ tay

Midori Notebook B6 Gridded

330,000

Accessories / Phụ Kiện

MD Letter Pad Horizontal Ruled Lines

240,000
-10%

Notebook / Sổ tay

Lamy Z28 Converter

135,000
-10%
711,000
-10%
711,000
120,000
120,000
120,000
120,000

Notebook / Sổ tay

Hội An Soul – Man Wallet

750,000
452,000

Notebook / Sổ tay

Furiin – Paper Pad 914

65,000
193,000
119,000

all notebooks

-10%
-10%
-10%
135,000